nhà hợp phong thủy

Thiết kế nhà quyết định cát hung phong thủy

Tình huống này, tốt nhất là thiết kế huyền quan hình chữ L để ngăn cách tầm nhìn khi bước